Milovické dominanty

 

Nové byty
Kompenzace
Podpora původních Milovic

 

Kulturní dům

 

Kostel sv. Kateřiny

 

Zeleň
Pracovní místa
Tělocvična

Vlak Milovice

 

Mladá

 

Kontakt

Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích 

Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.

 

předseda zo ksčm miroslav červinka

Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz

Členové výboru ZO KSČM:

Jaroslav Stradiot - místopředseda

Zdeněk Milata - jednatel

Josef Hlaváček - pokladník

Luboš Kratochvíl

 

Zastoupení ve výborech města:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Zastoupení v komisích města:

Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.

Občanské komise:

Benátecká Vrutice: Zdeněk Milata

Boží Dar:

 

icon komunistická strana čech a moravy
icon komunistická strana čech a moravy

KSČM MILOVICEInformace z Milovic

Informace z Milovic

Okénko zastupitele: Připomínky k návrhu aktualizace územního plánu Milovic

Připomínky k návrhu aktualizace územního plánu Milovic (18.1.2022)

Jako zastupitel města jsem nemohl mlčet k návrhům aktualizace územního plánu našeho města. Rozhodl jsem se podat řadu připomínek, zejména s ohledem na ochranu historických tradic a zajištění dostupného životního prostředí pro obyvatele města.

Základem mých připomínek je odpor k budování paneláků u Italského hřbitova. Stálým tématem je zachování současného Hakenova stadionu, který má být dle návrhu zrušen. Cílem je i zachování zeleně v rámci intravilánu města i ochrana kvalitních půd u starých Milovic a zamezení jejich ztráty nekoncepční výstavbou satelitních domků. S celým komplexem připomínek a návrhů se můžete seznámit níže.

 
1. Navrhuji vyjmout z nové zastavitelné plochy pozemky navrhovaného rozvoje vyžadující předpokládané zábory zemědělského půdního fondu v rámci Změny č. 1 o rozloze 1,45 ha na pozemcích ZPF I. třídy ochrany Vzhledem k celkovým záborům zemědělského půdního fondu lze považovat vliv změny ÚP s ohledem na hodnocení množství zemědělské půdy v obci v rámci Středočeského kraje za negativní právě u půd nejvyšší bonity. Z podkladů navrhuji (zvlášť) vyloučení zvažované zástavby v lokalitě Bl-4205 (půdy nejvyšší kvality). Současně navrhuji nezastavovat i ostatní zemědělskou půdu nižší kvality, ale u té kvalitativně nejvyšší žádám o individuální posouzení se závěrem nezastavitelnosti.

Odůvodnění: dokumentace ke změně ÚP kritizuje menší zastoupení zemědělských půd a také hodnotí negativně jejich zábor.


2. S ohledem na změny dopravní infrastruktury žádám prověřit dopravní dostupnost Radnice a zejména nové části – kulturního domu s ohledem na pořádání větších akcí. Současně prověřit průjezdnost městem s ohledem na potřeby jednotek IZS.

Odůvodnění: předejít vzniku úzkých hrdel v dopravě. Zajistit bezpečnost zejména dětí a starších lidí a také snížit emise z dopravy v obydlených lokalitách.


3. Byly zrušeny trasy pěších propojení (při ulicích v Konírnách, Jiřické, Dělnické, U Rozvodny). Žádám prověřit jejich zrušení a jejich plnohodnotné nahrazení, případně zachování.

Odůvodnění: prostupnost krajiny a intravilánu města.


4. Žádám zřízení oddělujícího pásu nezastavitelné zeleně jako je u jižní části obchvatu města (NS-4027) také u východní části obchvatu města při zvažované zástavbě nových Milovic mezi obchvatem a plánovanou zástavbou. Současně navrhuji a připomínám neexistenci vnitřní komunikace u nově plánované plochy zástavby (Bl-4197, Bl-4190, Bl-4165) tak aby nebyly zřizovány sjezdy k rodinným domům z plánovaného obchvatu města.

Odůvodnění: zajištění dopravní obslužnosti a snížení prašnosti nejen z obchvatu, ale také z přilehlých polí.


5. Doplnit rozvoj zahrádek na Mladé. Umístit existenci stávajících zahrádek u Telecomu do ÚP ZV-2108 do plochy RZ – rekreační zařízení – zahrádkářské osady. Dále zřídit novou zahrádkářskou oblast v lokalitě Bl-2018. Návrh vychází z uváděného nárůstu počtu obyvatel, s navýšením podílu bydlení v bytových domech a s tím spojenou budoucí potřebou dosažitelné rekreace a současně v diferenciaci využití plochy na Mladé a udržením obyvatel v dosahu sídliště. Přítomnost obyvatel povede k rozvoji služeb a sníží ekologickou stopu cestování za rekreací a trávení volného času.

V tomto bodě žádám o vyjádření k plánovanému zrušení zahrádek u Telecomu (ZV-2108) urbánního architekta, nejlépe urbánního antropologa Martina Veselého, který uvedl v rozhovoru pro aktualne.cz: "Na sídlištích je spousta zeleně, která se musí udržovat, ale aktivně se téměř nedá využít. Všechna řešení veřejného prostoru však musí město řešit s obyvateli, bez dialogu se o takových věcech rozhodovat nedá."

Odůvodnění: zajištění dostupné rekreační zeleně – za tu nepovažuji dvakrát ročně posekaný „obecní trávník“ mezi panelovými domy.


6. 4.2.2. Město pro lidi – doplnit bod d) zřízení lokálního centra v severní části plochy mezi ulicemi Topolová a Tyršova (buzerák). Něco jako je v Karviné „Osmistovka“ - náměstí Budovatelů - pan starosta případně upřesní. Zde navrhuji umístění městských obytných domů s prostory služeb a obchodních prostor určených pro obsluhu této lokality, kde obchody i služby chybí a s postupující zástavbou budou chybět dále.

Odůvodnění: zajištění plnohodnotného rozvoje lokality a navíc souvislost s Mirakulem a nástupem lidí na úzkorozchodnou železnici má cíl zajistit delší pobyt turistů v našem městě a s tím spojený rozvoj služeb.


7. Komunikace DS-2124 – zrušení napojení na Armádní, napojit tuto komunikaci na Armádní skrze komunikaci označenou jako PV-2113. V případě navrženého napojení předkladatelem Změny č. 1 ÚP navrhuji realizaci architektonické i hlukové studie vůči obytným domům č.p. 604 a 605 a dále u rodinných domů nad Žlutou Sovou.

Odůvodnění: Uvedené napojení v souvislosti se změnou využití pozemků na bytové domy (rozdíl počtu obyvatel o cca 5 tisíc) povede k nadměrné zátěži a snížení rekreačního potenciálu pro sídliště v ulici Průběžná.


8. S ohledem na Plánovací smlouvu na bývalé VTP žádám zachování Regulačního plánu pro oblast VTP. Dále navržené obytné soubory přímo sousedící s plochami určenými pro průmysl navrhuji přeměnit na plochy komerční, tak, aby byla zachováno nerušení budoucí obytné zástavby ze strany možné průmyslové výroby. Zde podotýkám, že nárůst počtu obyvatel a zvýšené vycestování obyvatel za prací je nutné podobně jako v Benátkách nad Jizerou řešit vhodnou průmyslovou zónou jako je tomu na Topolové ulici, kde již jsou rozvojové příležitosti pomalu vyčerpávány. Zrušení regulačního plánu musí předcházet zrušení projektu VTP ze strany města, ke kterému se již bývalý investor zavázal. Dále zpětným odprodejem městu komunikace PV-3043.

Odůvodnění: zajištění plnění zájmů města a jeho obyvatel.


9. Z opakovaných a již uvedených důvodů (rekreace, místo setkávání obyvatel města) navrhuji zachování zeleně na ploše tzv. Hakenova stadionu. Důvodem je historická tradice lokality (podobně jako lokalita BMX u ulice Školní x Mírová).

Odůvodnění: tradice a historie našeho města


10. 4.2.4. Město čtvrtí: Z textu vypustit text (přeškrtnuto): Pátou prioritou je realizace rekreačně sportovní zóny v území Lišek a Pod Liškami; cílem je mimo jiné nahrazení funkce tzv. Hakenova stadionu, jehož pozemky jsou určeny pro rozvoj městského centra. V souvislosti s rekreační funkcí lokality nahradit komunikaci PV-2247 pěší zónou a plochou pro cyklisty, in-line brusle apod. Spojení Topolové a Jiřické komunikace zajistit novou komunikací podél Mirakula severozápadně od SKL Recyklostav.

Odůvodnění: zajištění nepřerušené lokality pro rekreaci, vyloučit tranzitní dopravu z rekreační oblasti.


11. 4.3. Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území – ponechat v chráněných plochách plochu ZV-2260. Odůvodnění: Z důvodu zajištění nepřerušeného zeleného koridoru.


12. 4.4.2. Občanské vybaveníIzolační zeleň – doplnění textu


a) Plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlé (OK), občanského

vybavení – se specifickým využitím (OX) a plochy výroby a skladování (VX) budou osázeny souvislým pásem vzrostlé zeleně při hranici se zastavitelnýms nezastavěným územím či s pozemky staveb pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci. Šířka plochy zeleně mezi plochami výroby a skladování (VX) a pozemky staveb pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci bude alespoň 50 metrů.


A navrhuji nový bod:


b) plocha zeleně mezi patou bytového domu s alespoň dvěma podlažími a plochami parkování, komunikací nebo chodníků, s výjimkou vstupů do domů či vjezdů do podzemních či suterénních garáží bude minimálně 4 metry.


Odůvodnění: zajištění zeleně, vyhnout se situaci, že dům sousedí přímo s chodníkem, ten s parkovištěm a ten se silnicí (viz. Sluneční vrch). Cílem je zabránit nadměrnému zahřívání obytných lokalit v letních měsících, neexistence ploch pro přirozené vsakování vody a zajistit kvalitní bydlení (v dokumentaci k ÚP je kritizována kvalita bydlení v bytových domech).


13. 8.2. Plochy bydlení v bytových domech (BH)

Zastavěnost navrhuji včetně započtení zpevněných povrchů, podzemních garáží apod. Odůvodnění: zastavěnost musí respektovat potřebu zajištění zeleně a prostor pro výsadbu stromů mezi domy.
autor: -red-
zdroj: Mgr. Zdeněk Milata - zastupitel města za KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena